Daxocox

2
1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Daxocox 15 mg tabletit koiralle Daxocox 30 mg tabletit koiralle Daxocox 45 mg tabletit koiralle
Daxocox 70 mg tabletit koiralle Daxocox 100 mg tabletit koiralle

2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

Yksi tabletti sisältää:
Vaikuttava aine:
Enflikoksibi 15 mg
Enflikoksibi 30 mg
Enflikoksibi 45 mg
Enflikoksibi 70 mg
Enflikoksibi 100 mg

Apuaineet:
Musta rautaoksidi (E172) 0,26 % Keltainen rautaoksidi (E172) 0,45 %
Punainen rautaoksidi (E172) 0,50 %

Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO
Tabletti

Ruskea, pyöreä ja kupera tabletti.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Kohde-eläinlaji
Koira
4.2 Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain

Nivelrikkoon liittyvän kivun ja tulehduksen hoito koiralla.

4.3 Vasta-aiheet
Ei saa käyttää eläimille, joilla on ruoansulatuskanavan häiriöitä, proteiinia tai verta
menettävä enteropatia tai verenvuotohäiriöitä.
Ei saa käyttää tapauksissa, joissa munuaisten tai maksan toiminta on heikentynyt. Ei saa käyttää
tapauksissa, joissa esiintyy sydämen vajaatoimintaa.
Ei saa käyttää tiineille tai imettäville koirille. Ei saa käyttää siitoseläimille.
Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.
Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä sulfonamideille.
i saa käyttää nestehukasta, hypovolemiasta ta
ärsiville eläimille, koska
tällöin munuaistoksisuuden riski saattaa kasvaa.

4.4 Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain

Muita ei-steroidisia tulehduskipulääkkeitä tai glukokortikoideja ei saa antaa
samanaikaisesti tämän eläinlääkevalmisteen kanssa tai 2 viikon sisällä tämän
eläinlääkevalmisteen viimeisen antokerran jälkeen.

4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Koska eläinlääkevalmisteen turvallisuutta ei ole täysin osoitettu hyvin nuorilla eläimillä,
huolellinen tarkkailu on suositeltavaa alle 6 kuukauden ikäisiä koiria hoidettaessa.

Enflikoksibin aktiivinen metaboliitti aiheuttaa puoliintumisajan pitenemistä plasmassa
hitaan eliminaationsa vuoksi. Käytä tätä eläinlääkevalmistetta eläinlääkärin tarkassa
seurannassa, jos on olemassa ruoansulatuskanavan haavaumien riski tai jos eläimellä on aiemmin
esiintynyt intoleranssia ei-steroidisille tulehduskipulääkkeille.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

Tämä eläinlääkevalmiste voi aiheuttaa yliherkkyysreaktioita (allergisia reaktioita). Henkilöiden,
jotka ovat yliherkkiä ei-steroidisille tulehduskipulääkkeille, tulee välttää kosketusta
eläinlääkevalmisteen kanssa.

Jotkut ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet saattavat olla haitallisia sikiölle erityisesti
kolmannella raskauskolmanneksella. Raskaana olevien naisten tulee käsitellä tätä
eläinlääkevalmistetta varoen.

Tämän eläinlääkevalmisteen nieleminen voi olla haitallista erityisesti lapsille, ja
pitkittyneitä farmakologisia vaikutuksia, jotka johtavat esim. ruoansulatuskanavan häiriöihin,
saattaa esiintyä. Jotta valmistetta ei nieltäisi vahingossa, anna tabletti koiralle välittömästi
läpipainopakkauksesta ottamisen jälkeen äläkä jaa tai murskaa tabletteja.

Jos vahingossa nielet valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä hänelle
pakkausseloste tai myyntipäällys.

4.6 Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus)

Oksentelua, pehmeää ulostetta ja/tai ripulia on yleisesti raportoitu kliinisissä
tutkimuksissa, mutta useimmat tapaukset eivät ole vaatineet hoitoa.

Melko harvinaisissa tapauksissa on raportoitu apatiaa, ruokahaluttomuutta tai veristä ripulia. Myös
ruoansulatuskanavan haavaumia on raportoitu melko harvinaisissa tapauksissa.

Veren ureapitoisuuden ja seerumin kolesterolipitoisuuden kohoamista havaittiin terveillä,
nuorilla koirilla suositellulla annoksella laboratoriossa tehdyssä turvallisuustutkimuksessa.

Mikäli haittavaikutuksia esiintyy, eläinlääkevalmisteen käyttö tulee lopettaa ja
tulehduskipulääkkeiden yliannostuksessa yleistä tukihoitoa tulee jatkaa niin kauan kunnes
oireet ovat hävinneet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää hemodynaamisen tilan ylläpitoon.

Eläimille, joilla esiintyy haittavaikutuksia ruoansulatuskanavassa tai munuaisissa, saattaa olla
tarpeen antaa sopivia ruoansulatuskanavaa suojaavia valmisteita ja parenteraalista nestehoitoa.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:
- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen)
- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10/100 hoidettua eläintä)

3

- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1 000 hoidettua eläintä)
- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10 000 hoidettua eläintä)
- hyvin harvinainen (alle 1 / 10 000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

4.7 Käyttö tiineyden, imetyksen tai muninnan aikana

Laboratoriotutkimuksissa rotilla ja kaneilla on löydetty näyttöä sikiötoksisista
vaikutuksista emolle toksisina annoksina.

Tämän eläinlääkevalmisteen turvallisuutta ei ole varmistettu tiineillä, imettävillä
tai siitokseen käytettävillä kohde-eläimillä. Ei saa käyttää tiineille, imettäville tai
siitokseen käytettäville koirille.

4.8 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Tutkimuksia lääkkeiden yhteisvaikutuksista ei ole tehty. Muiden ei-steroidisten
tulehduskipulääkkeiden tapaan tätä eläinlääkevalmistetta ei saa antaa
samanaikaisesti toisten ei-steroidisten tulehduskipulääkkeiden tai glukokortikoidien
kanssa.

Eläimiä tulee tarkkailla huolellisesti, jos tätä eläinlääkevalmistetta annetaan
samanaikaisesti antikoagulantin kanssa.

Enflikoksibi sitoutuu voimakkaasti plasman proteiineihin ja saattaa kilpailla muiden
voimakkaasti sitoutuvien aineiden kanssa, jolloin näiden aineiden samanaikaisella käytöllä
saattaa olla toksisia vaikutuksia.

Muiden tulehdusta estävien valmisteiden käyttö ennen hoitoa saattaa lisätä tai
voimistaa haittavaikutuksia. Tällaisten haittavaikutusten välttämiseksi tulee pitää sopiva
lääkkeetön ajanjakso ennen ensimmäisen annoksen antamista, kun tällä eläinlääkevalmisteella
korvataan toinen ei-steroidinen tulehduskipulääke. Lääkkeettömässä ajanjaksossa tulee kuitenkin
huomioida aiemmin käytettyjen lääkevalmisteiden farmakologia.

Mahdollisesti nefrotoksisten (munuaisille myrkyllisten) eläinlääkevalmisteiden samanaikaista
käyttöä tulee välttää.

4.9 Annostus ja antotapa

Suun kautta.
Valmistetta annetaan KERRAN VIIKOSSA.

Ensimmäinen annos: 8 mg enflikoksibia painokiloa kohti.
Ylläpitoannos: toista hoito 7 päivän välein 4 mg:n annoksella enflikoksibia painokiloa kohti.

Eläinlääkevalmiste tulee antaa välittömästi ennen koiran ateriaa tai sen yhteydessä. Hoidettavan
eläimen paino tulee määrittää tarkasti oikean annostelun varmistamiseksi.

4

4.10 Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet) (tarvittaessa)

Yliannostuksia koskevissa turvallisuustutkimuksissa, joissa valmistetta annettiin
viikoittain 12 mg/painokilo 7 kuukauden ajan ja 20 mg/painokilo 3 kuukauden ajan aloitusannoksen
jälkeen, havaittiin näyttöä veren ureapitoisuuden ja seerumin kolesterolipitoisuuden kohoamisesta.
Muita hoitoon liittyviä vaikutuksia ei havaittu.

4.11 Varoaika

Ei oleellinen.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Ei-steroidiset tulehdus- ja reumalääkkeet, koksibit. ATCvet-koodi:
QM01AH95 Enflikoksibi

5.1 Farmakodynamiikka

Enflikoksibi on ei-steroidinen tulehduskipulääke, joka kuuluu koksibien ryhmään ja
vaikuttaa inhiboimalla selektiivisesti syklo-oksigenaasientsyymi 2:ta (COX-2).
Syklo-oksigenaasientsyymi (COX) esiintyy kahtena isoformina. COX-1 on yleensä
konstitutiivinen entsyymi, jota ilmennetään kudoksissa, jotka syntetisoivat normaaleista
fysiologisista toiminnoista (esim. ruoansulatuskanavassa ja munuaisissa) vastaavia tuotteita.
COX-2 on pääasiassa indusoituva ja syntetisoituu makrofagien ja muiden tulehdussolujen
toimesta sytokiineillä ja muilla tulehduksen välittäjäaineilla stimuloinnin jälkeen. COX-2
osallistuu kipua, eksudaatiota, tulehdusta ja kuumetta indusoivien välittäjäaineiden, kuten
PGE2:n, tuotantoon.

5.2 Farmakokinetiikka

Enflikoksibi imeytyy hyvin suun kautta otettuna; hyötyosuus on korkea ja kasvaa 40–50 % ruoan
kanssa. Suositeltu annos perustuu valmisteen antamiseen ruoan kanssa. Kun valmistetta on annosteltu
ruokitulle koiralle suun kautta suositellulla aloitusannoksella 8 mg/painokilo, enflikoksibi
imeytyy helposti ja saavuttaa maksimipitoisuutensa 1,8 (± 0,4) µg/ml (Cmₐₓ) 2 tunnin
kuluessa (Tmₐₓ). Eliminaation puoliintumisaika (t1/2) on 20 tuntia.

Enflikoksibi muuttuu laajalti maksan mikrosomaalisen järjestelmän vaikutuksesta
aktiiviseksi pyratsolimetaboliitiksi, joka saavuttaa maksimipitoisuutensa 1,3 (± 0,2) µg/ml (Cmax)
6 päivän kuluessa (Tmax). Eliminaation puoliintumisaika (t1/2) on 17 päivää.

5

Enflikoksibi ja sen aktiivinen metaboliitti sitoutuvat voimakkaasti koiran plasman proteiineihin
(98‒99
%) ja erittyvät pääasiassa ulosteeseen sapen kautta ja vähemmässä määrin virtsaan.

Toistuvien antokertojen jälkeen systeeminen altistuminen enflikoksibille ja sen
pyratsolimetaboliitille tasaantuu nopeasti ilman merkkejä aikariippuvaisesta
farmakokinetiikasta tai liikakertymisestä kummankaan yhdisteen osalta.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Mannitoli
Silikonoitu mikrokiteinen selluloosa Natriumlauryylisulfaatti Krospovidoni
Kopovidoni Natriumstearyylifumaraatti Talkki
Musta rautaoksidi (E172) Keltainen rautaoksidi (E172) Punainen rautaoksidi (E172) Selluloosa,
mikrokiteinen Kuivattu makuaine

6.2 Tärkeimmät yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3 Kestoaika

Avaamattoman pakkauksen kestoaika: 30 kuukautta

6.4 Säilytystä koskevat erityiset varotoimet
Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä
alkuperäispakkauksessa valolta suojassa.
Säilytä tabletteja eläinten ulottumattomissa, jotta eläimet eivät niele niitä vahingossa.

6.5 Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus
Läpipainopakkaus koostuu PVC/alumiini/orientoitu polyamidi -kalvosta ja alumiinifoliosta.
Pakkauskoot:
Pahvikotelot, joissa 4, 10, 12, 20, 24, 50 tai 100 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä
ole markkinoilla.
6.6 Erityiset varotoimet käyttämättömien lääkevalmisteiden tai niistä peräisin
olevien jätemateriaalien hävittämiselle

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä
paikallisten määräysten mukaisesti.

6

7
7. MYYNTILUVAN HALTIJA
Ecuphar NV Legeweg 157-i B-8020
Oostka
Belgia