Cyclance

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Cyclance vet 100 mg/ml oraaliliuos koiralle

LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1 ml sisältää

Vaikuttava aine:

Siklosporiini 100 mg

Apuaine:

All-rac-α-tokoferoli (E-307) 1,00 mg

Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

LÄÄKEMUOTO

Oraaliliuos

Kirkas tai hieman kellertävä liuos

KLIINISET TIEDOT

4.1 Kohde-eläinlaji

Koira.

4.2 Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain

Atooppisen dermatiitin kroonisten muotojen hoito koiralla.

4.3. Vasta-aiheet

Älä käytä tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä siklosporiinille tai jollekin apuaineelle.

Älä käytä alle 6 kk ikäisille koirille tai koirille, jotka painavat alle 2 kg.

Älä käytä tapauksissa, joissa koiralla on ollut pahanlaatuinen sairaus, tai jos koiralla on etenevä

pahanlaatuinen sairaus.

Älä rokota elävällä rokotteella lääkehoidon aikana tai kahden viikon aikana ennen sitä tai sen jälkeen.

(Ks. myös kohdat 4.5 ”Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet” ja 4.8 ”Yhteisvaikutukset muiden

lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset”).

4.4 Erityisvaroitukset

Ei ole.

4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Atooppisen dermatiitin oireet, kuten kutina ja ihotulehdus eivät ole spesifisiä tälle sairaudelle ja siksi

muut dermatiitin syyt, kuten ulkoloistartunnat, dermatologisia oireita aiheuttavat muut allergiat (esim.

kirppujen aiheuttama allerginen dermatiitti tai ruoka-allergia) tai bakteerien ja sienten aiheuttamat

infektiot tulisi hoitaa ennen lääkehoidon aloittamista. Kirpputartunnat on hyvä hoitaa ennen

atooppisen dermatiitin lääkehoitoa ja sen aikana.

Kattava kliininen tutkimus tulee suorittaa ennen lääkehoitoa. Vaikka siklosporiini ei aiheuta

tuumoreita, se estää T-lymfosyyttejä ja siksi hoito siklosporiinilla saattaa johtaa kliinisesti

havaittavien maligniteettien lisääntyneeseen esiintymiseen, mikä johtuu tuumorin vastaisen

immuunivasteen vähenemisestä. Mahdollinen kohonnut tuumorien etenemisen riski pitää punnita

kliinistä hyötyä vastaan. Lymfadenopatiaa, joka havaitaan siklosporiinihoidon yhteydessä, tulee

seurata säännöllisesti.

Bakteerien ja sienten aiheuttamien infektioiden hoitamista suositellaan ennen

eläinlääkevalmisteen antamista. Hoidon aikana ilmenevät tartunnat eivät kuitenkaan välttämättä vaadi

lääkkeen käytön lopettamista, ellei tartunta ole voimakas.

Laboratorioeläimillä siklosporiinin on havaittu vaikuttavan insuliinipitoisuuksiin verenkierrossa ja

kohottavan verensokeritasoa. Diabetes mellitukseen viittaavien oireiden esim. lisääntyneen juomisen

ja virtsaamisen ilmaantuessa annosta tulee vähentää tai annostelu lopettaa ja hakeutua eläinlääkärin

hoitoon. Diabetes mellitukseen viittavien oireiden ilmetessä pitää hoidon vaikutusta glykemiaan

seurata.Valmisteen käyttöä ei suositella diabetesta sairastaville koirille.

Kreatiniiniarvoja tulee seurata tiiviisti koirilla, joilla on vakava munuaisten vajaatoiminta. Erityistä

huomiota tulee kiinnittää rokottamiseen. Hoito eläinlääkevalmisteella saattaa vaikuttaa rokotuksen

tehoon. Inaktivoiduilla rokotteilla ei ole suositeltavaa rokottaa hoidon aikana eikä kahden viikon

sisällä ennen valmisteen antamista

tai sen antamisen jälkeen.

Elävät rokotteet: ks. myös kohta 4.3 ”Vasta-aiheet”.

Muita immunosuppressiivisia lääkeaineita ei ole suositeltavaa käyttää samanaikaisesti.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä siklosporiinille, tulee välttää kosketusta eläinlääkevalmisteen

kanssa.

Pese kädet lääkkeen annon jälkeen.

Mikäli valmistetta joutuu vahingossa silmiin tai iholle, roiskeet on huuhdeltava huolellisesti runsaalla

vedellä.

Jos vahingossa nielet valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä pakkausselostetta tai

myyntipäällystä.

4.6 Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus)

Haittavaikutuksien esiintyminen on harvinaista. Useimmiten havaittuja haittavaikutuksia ovat mahasuolikanavan

häiriöt, kuten oksentelu, limaiset tai pehmeät ulosteet ja ripuli. Nämä haittavaikutukset

ovat lieviä ja ohimeneviä eivätkä tavallisesti vaadi hoidon keskeyttämistä.

Muina harvinaisina haittavaikutuksina voidaan todeta: uneliaisuutta tai hyperaktiivisuutta, anoreksiaa,

lievää tai kohtalaista ikenien hyperplasiaa, ihoreaktioita, kuten syylämäisiä iholeesioita tai

karvapeitteen muutoksia, korvalehtien punoitusta ja turvotusta, lihasten heikkoutta tai lihaskramppeja.

Lievää ja ohimenevää syljeneritystä voidaan havaita hoitoa annettaessa. Nämä vaikutukset häviävät

yleensä itsestään, kun lääkehoito lopetetaan.

Hyvin harvoissa tapauksissa on havaittu diabetes mellitusta, erityisesti valkoisilla länsiylämaan

terriereillä.

Maligniteetin ollessa kyseessä, ks. kohdat 4.3 ”Vasta-aiheet” ja 4.5 ”Käyttöön liittyvät erityiset

varotoimet”.

4.7 Käyttö tiineyden, laktaation tai muninnan aikana

Lääkevalmisteen turvallisuutta ei ole tutkittu siitoksen käytettävillä uroskoirilla eikä tiineillä tai

imettävillä nartuilla. Näiden tutkimusten puuttuessa on suositeltavaa käyttää lääkettä siitokseen

käytettävillä koirilla vain eläinlääkärin arvioitua hyöty-haitta-suhde myönteiseksi.

Laboratorioeläimillä annoksilla, jotka aiheuttavat emolle myrkytyksen (rotilla annoksella 30 mg/kg ja

kaneilla 100 mg/kg) siklosporiini oli embryo- ja fetotoksinen, mikä ilmeni suurentuneena pre- ja

postnataalikuolleisuutena ja alentuneena sikiön painona, mihin liittyi luuston kehityshäiriöitä. Hyvin

siedetyillä annoksilla (rotat ad 17 mg/kg ja kanit ad 30 mg/kg) siklosporiinilla ei ollut embryoletaaleja

tai teratogeenisia vaikutuksia.

Laboratorioeläimillä siklosporiini kulkeutuu istukkaan ja erittyy maitoon. Sen vuoksi lääkehoitoa ei

suositella imettäville nartuille.

4.8 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Useiden lääkeaineiden tiedetään kilpailevasti estävän tai indusoivan siklosporiinin metaboliaan

liittyviä entsyymejä, erityisesti sytokromi P450 (CYP 3A 4). Tietyissä, kliinisesti perustelluissa

tapauksissa, saattaa olla syytä tarkistaa eläinlääkevalmisteen annostusta.

Atsoliyhdisteiden (esim. ketokonatsolin) tiedetään aiheuttavan veren siklosporiinipitoisuuden nousua,

mikä katsotaan kliinisesti merkittäväksi.Ketokonatsolin tiedetään annoksella 5-10 mg/kg nostavan

koirilla veren siklosporiinipitoisuuden jopa viisinkertaiseksi.

Ketokonatsolin ja siklosporiinin samanaikaisen käytön aikana eläinlääkärin tulisi harkita käytännön

toimenpiteenä annosvälin pidentämistä kaksinkertaiseksi, jos koira saa lääkehoitoa kerran päivässä.

Makrolidit, kuten erytromysiini saattavat nostaa siklosporiinin pitoisuuden plasmassa jopa

kaksinkertaiseksi.Tietyt sytokromi P450-induktorit, kouristuksia ehkäisevät lääkeaineet ja antibiootit

(esim. trimetopriimi-sulfadimidiini) saattavat alentaa siklosporiinin pitoisuutta plasmassa.

Siklosporiini on MDR1 P-glykoproteiinin substraatti ja inhibiittori. Siksi siklosporiinin antaminen

rinnakkain P-glykoproteiinin substraattien, kuten makrosyklisten laktonien (esim. ivermektiinin ja

milbemysiinin) kanssa saattaa vähentää näiden lääkkeiden poistumista veri-aivoesteen soluista ja

aiheuttaa mahdollisesti keskushermostotoksisuuden oireita.

Siklosporiini voi lisätä aminoglykosidien ja trimetopriimin munuaistoksisuutta. Siklosporiinin

samanaikainen käyttö näiden lääkeaineiden kanssa ei ole suositeltavaa.

Rokotuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota (ks. myös kohta 4.3, ” Vasta-aiheet” ja 4.5, ”Käyttöön

liittyvät erityiset varotoimet”) sekä muiden immunosuppressiivisten lääkeaineiden samanaikaiseen

käyttöön (ks. myös kohta 4.5, ”Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet”)

4.9 Annostus ja antotapa

Suun kautta.

Siklosporiinin ohjeannos on 5 mg/kg (0,05 ml oraaliliuosta / painokilo) aluksi päivittäin.

Annostelutiheyttä vähennetään hoitovasteesta riippuen.

ANNOSTELU

PAKKAUSTYYPPI 1

5 ja 15 ml pullot (1 ml ruisku , jonka annosteluväli 0.05 ml)

Ohjeannos 5mg/kg

Annostelumäärä 0,05 ml/kg


 

PAKKAUSTYYPPI 2
5 ja 15 ml pullot (1 ml ruisku , jonka annosteluväli 0,05 ml)

Ohjeannos 5mg/kg

Annostelumäärä 0,05 ml/kgEnnen hoidon aloittamista tulee arvioida kaikki muut hoitovaihtoehdot.

Lääkevalmistetta annetaan aluksi päivittäin, kunnes tyydyttävä kliininen vaste on saavutettu. Tämä

saavutetaan yleensä 4 – 8 viikon kuluessa. Ellei minkäänlaista vastetta saavuteta ensimmäisen 8 viikon

aikana hoidon aloittamisesta, hoito tulee lopettaa.

Kun atooppisen dermatiitin oireet on saatu tyydyttävästi hallintaan, valmistetta voidaan antaa joka

toinen päivä. Eläinlääkärin tulee suorittaa kliininen tutkimus säännöllisin välein ja sovittaa antotiheys

kliinisen vasteen mukaan.

Joissain tapauksissa, joissa oireet ovat hallinnassa annostuksella joka toinen päivä, eläinlääkäri voi

päättää lääkevalmisteen antamisesta joka kolmas tai neljäs päivä. Kliinisten oireiden hallintaan tulee

käyttää pienintä tehokasta annosta. Potilaita tulee arvioida uudelleen säännöllisin väliajoin ja

tarkastella muita hoitovaihtoehtoja.

Lisähoitoa (esim. lääkeshampoita ja rasvahappoja) voidaan harkita ennen annostusvälin pienentämistä.

Hoidon pituus tulee sovittaa hoitovasteen mukaan.

Hoito voidaan lopettaa, kun oireet ovat hallinnassa. Oireiden uusiutuessa hoitoa tulee jatkaa

päivittäisellä annostuksella, ja tietyissä tapauksissa toistuvat uusintahoidot saattavat olla tarpeellisia.

Eläinlääkevalmiste tulee antaa vähintään 2 tuntia ennen ruokintaa tai 2 tuntia ruokinnan jälkeen.

Ruisku pannaan suoraan koiran suuhun.

KÄYTTÖOHJEET

Eläinlääkevalmiste tulee antaa vähintään 2 tuntia ennen ruokintaa tai 2 tuntia ruokinnan jälkeen.

Ruisku pannaan suoraan koiran suuhun.

PAKKAUSTYYPPI 1

PAKKAUSTYYPPI 2

Jos tarpeen, ruiskun ulkopuoli voidaan pyyhkiä kuivalla paperipyyhkeellä, joka hävitetään heti käytön jälkeen.

4.10 Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet) tarvittaessa

Haittavaikutuksia ei ole havaittu enempää kuin suositellulla hoidollakaan koiralla, kun annettiin kuusi

kertaa suositeltua annosta suurempi annos kerta-annoksena suun kautta.

Suositellun annoksen aiheuttamien haittavaikutusten lisäksi todettiin seuraavia haittavaikutuksia

tapauksessa, jossa annettiin 3 kuukauden ajan nelinkertaista annosta verrattuna

ohjeannostukseen:hyperkeratoottisia alueita, erityisesti korvalehdissä, känsämäisiä leesioita

polkuanturoissa, painon alenemista tai hidastunutta painonnousua, hypertrikoosia, laskon

suurenemista, eosinofiiliarvojen alenemista. Näiden haittavaikutusten esiintymistiheys ja voimakkuus

ovat annosriippuvaisia. Erityistä vastalääkettä ei ole ja yliannostustapauksessa koira tulee hoitaa

oireenmukaisesti. Oireet häviävät kahden kuukauden kuluessa hoidon lopettamisesta.

4.11 Varoaika

Ei oleellinen.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat,

immunosuppressantit, kalsineuriinin estäjät, siklosporiini.

ATCvet-koodi: QL04AD01

5.1 Farmakodynamiikka

Siklosporiini ( muita nimiä siklosporiini A, CsA) on selektiivinen immunosuppressori. Se on syklinen

polypeptidi, jossa on 11 aminohappoa ja jonka molekyylipaino on 1203 daltonia. Siklosporiini

vaikuttaa spesifisesti ja palautuvasti T-lymfosyytteihin.

Siklosporiini estää tulehdusreaktioita ja lievittää kutinaa atooppisen dermatiitin hoidossa.

Siklosporiinin on todettu valikoivasti estävän T-lymfosyyttien aktivoitumista antigeenin aiheuttamassa

stimulaatiossa heikentämällä interleukiini-2:n ja muiden T-soluperäisten sytokiinien tuotantoa.

Siklosporiini kykenee myös estämään antigeenin esittelytoimintaa ihon immuunijärjestelmässä. Se

estää samoin eosinofiilien lisääntymistä ja aktivoitumista, keratinosyyttien sytokiinituotantoa,

Langerhansin solujen toimintaa, syöttösolujen degranulaatiota ja siten histamiinin ja tulehdusta

edeltävien sytokiinien vapautumista.

Siklosporiini ei vähennä punasolujen muodostusta eikä sillä ole vaikutusta fagosyyttien toimintaan.

5.2 Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Siklosporiinin hyötyosuus on noin 35 %. Konsentraation huippuarvo plasmassa saavutetaan 1-2 tunnin

sisällä. Hyötyosuus on parempi ja vähemmän altis yksilöllisille eroille, jos siklosporiini annetaan

eläimille paaston aikana verrattuna annostukseen ruokinnan yhteydessä.

Jakautuminen

Koirilla jakautumistilavuus on noin 7,8 l/kg. Siklosporiini jakautuu laajalti kaikkiin kudoksiin.

Annettaessa siklosporiinia toistuvasti päivittäin koirille sen pitoisuus ihossa on moninkertainen

verrattuna veressä olevaan pitoisuuteen.

Metabolia

Ensimmäisen 24 tunnin aikana noin 25 % siklosporiinista esiintyy verenkierrossa muuttumattomana.

Siklosporiini metaboloituu pääasiassa maksassa sytokromi P450 (CYP 3A 4) vaikutuksesta, mutta

myös suolistossa. Pääasialliset metaboliareitit ovat hydroksylaatio ja demetylaatio, mistä syntyvillä

metaboliiteilla on vain vähäinen tai ei ollenkaan aktiivisuutta.

Eliminaatio

Eliminoidaan pääasiassa ulosteiden kautta. Vain 10 % erittyy virtsaan, pääasiassa metaboliitteina.

Merkittävää kumuloitumista ei havaittu veressä koirilla, joita oli hoidettu vuoden ajan.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

all-rac-α-tokoferoli (E-307)

glyserolimonolinoleaatti

vedetön etanoli (E-1510)

makroglyserolihydrostearaatti

propyleeniglykoli (E-1520)

6.2 Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, eläinlääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden

eläinlääkevalmisteiden kanssa.

6.3 Kestoaika

Avaamattoman pakkauksen kestoaika: 2 vuotta

Sisäpakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeinen kestoaika: 6 kuukautta

6.4 Säilytystä koskevat erityiset varotoimet

Älä säilytä kylmässä.

Geelimäisyyttä voi ilmaantua 15 °C alapuolella, mikä palautuu lämpötilan noustessa 25 ° C asti

vaikuttamatta valmisteen laatuun.

Ensimmäisen avaamisen jälkeen: Ei saa säilyttää yli 25 C lämpötilassa

6.5 Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus

Pakkaus 1 :

Ruskea (tyypin III) lasipullo, joka on suljettu lapsiturvallisella HDPE kierrekorkilla ja jossa on

muovinen liitin (HDPE).

5 ml pullo annostelijalla, johon kuuluu 1ml PE ruisku 0,05 ml annosteluvälillä, pakattuna

pahvirasiaan.

15 ml pullo annostelijalla, johon kuuluu 1ml PE ruisku 0,05 ml annosteluvälillä, pakattuna

pahvirasiaan.

30 ml pullo annostelijalla, johon kuuluu 2ml PE ruisku 0,1 ml annosteluvälillä, pakattuna

pahvirasiaan.

60 ml pullo annostelijalla, johon kuuluu 2ml PE ruisku 0,1 ml annosteluvälillä, pakattuna

pahvirasiaan.

Pakkaus 2 :

Ruskea (tyypin III) lasipullo, joka on suljettu 20 mm bromobutyylitulpalla ja alumiinikorkilla, jossa on

poiskäännettävä läppä.

5 ml pullo annostelijalla, johon kuuluu polykarbonaattiannostelukorkki, jossa on silikoniläppä ja 1ml

polykarbonaattiruisku 0,05 ml annosteluvälillä, pakattuna pahvirasiaan.

15 ml pullo annostelijalla, johon kuuluu polykarbonaattiannostelukorkki, jossa on silikoniläppä ja 1ml

polykarbonaattiruisku 0,05 ml annosteluvälillä, pakattuna pahvirasiaan.

30 ml pullo annostelijalla, johon kuuluu polykarbonaattiannostelukorkki, jossa on silikoniläppä ja 3ml

polypropyleeniruisku 0,1 ml annosteluvälillä, pakattuna pahvirasiaan.

50 ml pullo annostelijalla, johon kuuluu polykarbonaattiannostelukorkki, jossa on silikoniläppä ja 3ml

polypropyleeniruisku 0,1 ml annosteluvälillä, pakattuna pahvirasiaan.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

6.6 Erityiset varotoimet käyttämättömien lääkevalmisteiden tai niistä peräisin olevien

jätemateriaalien hävittämiselle

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä

paikallisten määräysten mukaisesti.

MYYNTILUVAN HALTIJA

VIRBAC

1ére avenue – 2065 m- L.I.D.

06516 Carros

Ranska

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

31451

ENSIMMÄISEN MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ

/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

11.7.2014

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

02.12.2014