Cortavance

Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain: Infektoituneiden ja kutisevien ihosairauksien oireiden mukainen hoito koiralla.

CORTAVANCE 0.584 mg/ml ihosuihkeliuos koiralle
LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS
Aktiivinen ainesosa:
Hydrokortisoniaseponaatti 0.584 mg/ml
Apuaineet:
Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

LÄÄKEMUOTO
Ihosuihke, liuos.

KLIINISET TIEDOT
Kohde-eläinlaji(t)
Koira

Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain
Infektoituneiden ja kutisevien ihosairauksien oireiden mukainen hoito koiralla.

Vasta-aiheet
Ei saa käyttää ihon haavaumissa.

Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain
Hoidettavan alueen pinta-ala ei saa ylittä eläimen rungon kokoa eli alue ei saa olla suurempi kuin kylkien alue mukaanlukien lavat ja reidet. Muutoin käyttö tulee arvioida haitta-hyöty suhteen mukaan ja koiralle tulee suorittaa säännölliset kliinisen tilan arviot.

Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet
Koiralla esiintyvä kirppuinfektio tulee hoitaa ennen tämän valmisteen käyttöä.
Spesifisen tiedon puuttuessa Cushingin syndroomaa sairastavilla eläimillä tulee riski-hyöty suhde arvioida ennen valmisteen käyttöä.
Koska glukokortikoidit hidastavat kasvua tulisi nuorten eläinten (alle 7 kuukauden ikäiset) hoito valmisteella perustua riski-hyöty arvointiin ja säännöllsiin kliinisiin tutkimuksiin.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava
Jos valmistetta joutuu vahingossa lääkettä annostelevan henkilön iholle pese valmiste perusteellisesti pois vedellä. Pese kädet valmisteen annostelun jälkeen.
Vältä kosketusta silmien kanssa. Jos valmistetta joutuu vahingossa silmiin, huuhtele silmät välittömästi vedellä. Silmien ärsyyntyessä hakeudu lääkärin hoitoon.
Jos valmistetta on nielty vahingossa, tulee välittömästi hakeutua lääkärin hoitoon. Näytä lääkärille valmisteen pakkausseloste.

Käsittele eläin hyvin ilmastoidussa tilassa.
Valmiste on tulenarka.
Älä suihkuta avotulen tai hehkuvan materiaalin läheisyydessä. Älä tupakoi valmistetta käsitellessäsi.

Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus)
Ei ole

Käyttö tiineyden, laktaation tai munninan aikana
Valmisteen turvallisuutta tiineillä ja imettävillä eläimillä ei ole selvitetty. Koska hydrokortisoniaseponaatin systeeminen imeytyminen on vähäistä on epätodennäköistä, että valmisteella olisi teratogeenisiä, sikiötoksisia tai toksisia vaikutuksia narttukoiralle suositelluilla annoksilla.
Käyttö hoitavan eläinlääkärin tekemän haitta-hyöty suhde arvion mukaan.

Yhteisvaikutukset muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset.
Tietojen puuttuessa muiden paikallisesti annosteltavien valmisteiden samanaikaista käyttöä tulisi välttää.

Annostus ja antotapa
Ulkoisesti ihon pinnalle.
Ennen annostelua, kierrä pullon spray-pumppua.
Eläinlääkevalmiste annostellaan suikuttamalla noin 10 cm etäisyydeltä hoidettavalle ihoalueelle.
Suositeltava päivittäinen annos on 1.52 µg hydrokortisoniaseponaattia/cm2 hoidettavaa ihoaluetta. Tämä annos saavutetaan kahdella pumppauksella hoidettavan ihoalueen ollessa noin 10 x 10 cm kokoinen neliömäinen alue. Annos uusitaan päivittäin 7 vuorokauden ajan.

Vältä valmisteen suihkuttamista eläimen silmiin.
Haihtuva spray joka ei vaadi hieromista ihon pintaan.

Pidempiä hoitojaksoja vaativissa tiloissa hoitavan eläinlääkärin tulisi tehdä haitta-hyöty suhde arvio eläinlääkevalmisteen käytöstä.
Eläinlääkärin tulisi arvioida hoito uudelleen ellei paranemista ole havaittu 7 vuorokauden kuluessa.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet) (tarvittaessa)
Eläimen koko rungon alueen (kylkien, lapojen ja reisien alueet) iholle ruiskutettu suositusannos 14 vuorokauden ajan ei aiheuttanut systemaattisia sivuoireita.

Siedettävyystutkimukset, joissa annos oli 3- ja 5-kertainen suositusannoksesta ja käyttöaika kaksinkertainen osoittivat vähnetyneen kortisolin tuotannon, joka kuitenkin palautui täydellisesti 7-9 viikon kuluessa lääkityksen loputtua.

Varoaika
Tarpeeton.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Glukokortikosteroidit, ihotautilääkkeet, ATC-koodi: QD07AC.

Farmakodynamiikka
Eläinlääkevalmiste sisältää aktiivisena ainesosana hydrokortisoniaseponaattia.
Hydrokortisoniaseponaatti (HCA) on sisäisen glukokortikoidivaikutuksen omaava ihokortikoidi, joka (paikallisesti) vähentää tulehdusta ja kutinaa aikaansaaden nopean ihovaurioden paranemisen tulehduksellsissa ja kutisevissa ihotaudeissa.

Farmakokinetiikka
HCA kuuluu glukokortikosteroidien diesteri-luokkaan.
Diesterit ovat rasvahakuisia komponentteja, jotka imeytyvät nopeasti ihoon mutta aikaansaavat matalan plasmapitoisuuden. HCA sitoutuu koiran ihoon aikaansaaden paikallisen tehon matalalla annoksella. Diesterit muuntuvat ihon rakenteissa. Tämä muuntuminen aikaansaa tämän terapeuttisen ryhmän tehon. Koe-eläimissä hydrokortisoniaseponaatti poistuu samalla tavalla kuin hydrokortisoni (toinen nimi sisäiselle kortisolille), virtsan ja ulosteiden kautta.
Paikallinen annostelu diesteriä aikaansaa korkean terapeuttisen vertausluvun: korkea paikallinen teho yhdistettynä alhaisiin systemaattisiin vaikutuksiin.

FARMASEUTTISET TIEDOT
Apuaineet
Propyleeniglykolimethyylieetteri

Yhteensopimattomuudet
Ei tiedetä

Kestoaika
Avaamaton pakkaus: 2 vuotta
Avattu pakkaus: 6 kuukautta.

Säilytystä koskevat erityiset varotoimet
Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus
Pakkaus sisältää polyetyyleenitereptalaatti (PET) pullon joka sisältää 76 ml liuosta. Pullo on suljettu kierteisellä alumiinikorkilla tai valkoisella muovikorkilla ja sisältää spraypumpun.

Erityiset varotoimet käyttämättömien eläinlääkevalmisteiden tai niistä peräisin olevien jätemateriaalien hävittämiselle
Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

MYYNTILUVAN HALTIJA
VIRBAC SA
L.I.D. 1ère avenue 2065 m
F-06516 – CARROS
RANSKA