Florselect Vet

 

Injektioneste, liuos naudalle ja sialle. Florfenikolille herkkien bakteerien aiheuttamat taudit.

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

FLORSELECT VET.

300 mg/ml injektioneste, liuos naudalle ja sialle.

2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1 ml injektionestettä sisältää:

Vaikuttava aine:

Florfenikoli 300 mg

Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos.

Hieman kellertävä ja kirkas liuos.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Kohde-eläinlaji(t)

Nauta ja sika.

4.2 Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain

Florfenikolille herkkien bakteerien aiheuttamat taudit:

Nauta:

Naudalle hengitystieinfektioiden hoitoon, kun aiheuttajana on Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, ja Histophilus somni.

Sika:

Sialle, akuuttien hengitystiesairauksien hoitoon, kun aiheuttajana on Actinobacillus pleuropneumoniae ja Pasteurella multocida -bakteerikannat.

4.3. Vasta-aiheet

Ei saa käyttää siitokseen tarkoitetuille sonneille tai karjuille.

Ei saa käyttää lypsäville lehmille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

Ei saa käyttää eläimille, joilla on tunnettu yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineelle.

4.4 Erityisvaroitukset

Ei ole.

4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Eläinlääkevalmisteen käytön tulee perustua herkkyysmääritykseen ottaen huomioon viralliset ja paikalliset mikrobilääkehoitoa koskevat määräykset.

Ei saa käyttää alle2 kgpainaville porsaille.

Pyyhi korkki ennen kunkin annoksen ottamista.

Käytä kuivaa, steriiliä ruiskua ja neulaa.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

Huolellisuutta tulee noudattaa vahinkoinjektion välttämiseksi.

Vältettävä kontaktia silmiin tai ihoon.

Mikäli valmistetta joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi puhtaalla vedellä.

Mikäli valmistetta joutuu iholle, huuhtele alue puhtaalla vedellä.

Pese kädet käytön jälkeen.

Henkilöiden, joilla on tunnettu yliherkkyys florfenikolille, propyleeniglykolille tai polyetyleeniglykolille, tulisi välttää kosketusta eläinlääkevalmisteen kanssa.

4.6 Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus)

Nauta

Hoidon aikana saattaa esiintyä rehun kulutuksen vähentymistä ja ohimenevää ulosteiden löystymistä. Hoidetut eläimet toipuvat nopeasti ja kokonaan hoidon päätyttyä.

Eläinlääkevalmisteen injosoiminen saattaa aiheuttaa pistokohtaan tulehdusoireita, jotka kestävät korkeintaan 14 päivää.

Sika

Yleisesti todettuja haittavaikutuksia ovat ohimenevä ripuli ja/tai perianaalinen ja rektaalinen eryteema/ödeema, joita saattaa esiintyä 50 %:lla eläimistä. Näitä oireita saattaa ilmetä viikon ajan.

Pistokohdassa voi olla ohimenevää turvotusta, joka häviää viidessä päivässä. Pistokohdassa voi olla tulehdusoireita 28 päivän ajan injektion jälkeen.

4.7 Käyttö tiineyden, laktaation tai muninnan aikana

Koe-eläintutkimuksissa ei ole todettu viitteitä teratogeenisistä tai sikiötoksisista vaikutuksista. Turvallisuutta tiineyden ja laktaation aikana kohde-eläinlajeilla ei ole selvitetty Voidaan käyttää ainoastaan hoidosta vastaavan eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta‑arvion perusteella.

4.8 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Ei tunneta.

4.9 Annostus ja antotapa

Nauta:

20 mg elopainokiloa kohden (1 ml /15 kg) lihakseen kahdesti 48 tunnin välein.

Yhteen pistokohtaan annettava määrä ei saa ylittää 10 millitraa.

Sika:

15 mg elopainokiloa kohden (1 ml/20 kg) lihakseen niskaan kahdesti 48 tunnin välein.

Yhteen pistokohtaan annettava määrä ei saa ylittää kolmea millilitraa.

4.10 Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet) (tarvittaessa)

Yli kolme kertaa ohjeannosta suuremman annoksen jälkeen sioilla havaittiin ruokahalun vähentymistä, nestevajausta ja painonnousun hidastumista. Yli viisi kertaa ohjeannosta suuremman annoksen jälkeen havaittiin myös oksentelua.

4.11 Varoaika

Nauta:

Teurastus: 30 vrk.

Ei saa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

Sika:

Teurastus: 18 vrk.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Antibakteeriset aineet systeemiseen käyttöön.

ATCvet-koodi: QJ01BA90.

5.1 Farmakodynamiikka

Florfenikoli on systeeminen, laajakirjoinen antibiootti, joka vaikuttaa useimpiin kotieläimistä eristettyihin grampositiivisiin ja gramnegatiivisiin bakteereihin. Florfenikoli inhiboi proteiinisynteesiä ribosomitasolla ja sen vaikutus on bakteriostaattinen. Florfenikolilla on kuitenkin in vitro -tutkimuksissa todettu olevan bakterisidinen vaikutus Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae ja Histophilus somni bakteereihin.

In vitro -testit ovat osoittaneet, että florfenikoli tehoaa niihin bakteeripatogeeneihin, jotka ovat yleisimpiä hengitystiesairauksien aiheuttajia nautakarjalla (mukaan lukien Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni ja Arcanobacterium pyogenes) ja sioilla (mukaan lukien Actinobacillus pleuropneumoniae ja Pasteurella multocida).

5.2 Farmakokinetiikka

Nauta:

Naudalla lihakseen annetun 20 mg/kg suositusannoksen jälkeen vaikuttava pitoisuus veressä säilyy 48 tunnin ajan. Keskiarvoinen 2,55 μg/ml:n maksimipitoisuus seerumissa (Cmax) saavutettiin 4,7 tunnin (Tmax) kuluttua injosoinnista. Keskiarvoinen pitoisuus seerumissa 24 tuntia injisoinnin jälkeen oli 1,4 μg/ml. Eliminaation puoliintumisajan harmoninen keskiarvo oli 26,2 tuntia.

Sika:

Florfenikolin ensimmäisen lihaksensisäisen annon jälkeen maksimipitoisuudet seerumissa 1,9 ja 3,1 μg/ml välillä saavutetaan 2,2 tunnin jälkeen, ja pitoisuudet häviävät 35,5 tunnin terminaalisen puoliintumisajan myötä. Toisen lihaksensisäisen annon jälkeen maksimipitoisuudet seerumissa 2,0 ja 8,1 μg/ml välillä saavutetaan 1,7 tunnin jälkeen. Florfenikolin pitoisuus keuhkokudoksessa on suhteessa plasman pitoisuuteen; keuhkokudoksen ja plasman pitoisuussuhde on noin 1.

Lihakseen annettu florfenikoli erittyy sian elimistöstä nopeasti pääasiassa virtsaan. Florfenikoli metaboloituu suurelta osin.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

N-metyylipyrrolidoni

Glyseroliformaali.

6.2 Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, eläinlääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa.

6.3 Kestoaika

Avaamattoman pakkauksen kestoaika: 2 vuotta.

Sisäpakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeinen kestoaika: 28 vrk.

6.4 Säilytystä koskevat erityiset varotoimet

Ei erityisiä säilytysohjeita.

6.5 Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus

Eläinlääkevalmiste on pullotettu 50 ml:n muovipulloihin, jotka on suljettu tyypin I polymeerisellä elastomeeritulpalla ja alumiinikorkilla.

Yksi 50 ml:n pullo pahvilaatikossa.

6.6 Erityiset varotoimet käyttämättömien lääkevalmisteiden tai niistä peräisin olevien jätemateriaalien hävittämiselle

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170- AMER (Girona) ESPANJA

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

29615

9. ENSIMMÄISEN MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ /UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

21/09/2011