Biofarm Handdesinfektion 500ml

Etanolbaserad handdesinfektion. Applicera tillräckligt med handsprit (3-5 ml), gnugga överallt i händerna tills händerna känns torra.

Innehåller vårdande glycerin.

pH 6-6,5

Ingredients: Alcohol denat (65 w-%), Aqua, Glycerin, Acrylates Copolymer, Tetrahydroxypropyl Ethylenediamide


Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga. -Rökning förbjuden. Får inte utsättas för värme/ gnistor/ öppen låga/ heta ytor. -Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.